รับสอนภาษาอังกฤษสนทนาติวเตอร์สอนพิเศษของเรา เป็นติวเตอร์สอนที่บ้านคุณภาพ ทางเราเน้นคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ ท่านสามารถระบุคุณสมบัติของติวเตอร์ได้ทุกคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา สามารถระบุได้ว่าจะเป็น ติวเตอร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร หรือจะเป็นจากสถาบันชื่อดังอื่นๆ รวมไปถึงเพศ อายุ บุคลิก นิสัย และสไตล์การสอนของติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อเราจะสามารถจัดหาติวเตอร์ได้ตรงใจท่านมากที่สุดค่ะ

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ


 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์นุ๊ก

  นางสาวธนัญญา รัตนาโภ
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อังกฤษอเมริกันศึกษา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นานาชาติ
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ครูเก่ง

  นายก้องเกียรติ ฉัตรสกุล
  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เอกภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ปริญญาโท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปัจจุบันเป็น cabin crew สายการบิน ANA
 • ครูสอนพิเศษ
  ครูทราย

  นางสาวกิรณา จันทรถิรยืนยง ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา Diploma in Marketing/ Australian Pacific College
  ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์โบ๊ท

  นางสาวรัชนี จรรยาพัฒนกุล
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์ปุ๊ก

  นางสาวปัทมา ลีวิริยะพันธู์
  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์เขม

  นางสาวเขม วณาสุวรรณวิช
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่มได้แล้ววันนี้ สามารถเหมาจ่ายเป็นคอร์ส หรือจ่ายเป็นครั้งได้ ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท ต่อชั่วโมง สำหรับแบบเดี่ยว ยิ่งเรียนเป็นกลุ่มยิ่งถูกลงอีก อาจารย์ชาวต่างชาติของเรา เป็นอาจารย์ประจำสถาบันต่างๆ มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมาก่อน ไม่ใช่ชาวต่างชาติที่มา work and travel ในเมืองไทย เพราะฉะนั้น อาจารย์ของเราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การสอนและมีความเชี่ยวชาญในการสอนเป็นอย่างดี และจะพยายามปรับความเร็วในการสื่อสารให้เข้ากับผู้เรียนแต่ละคน และค่อยๆเพิ่มความเร็วระดับปรกติที่ใช้กันจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด 

นอกจากอาจารย์ชาวต่างชาติแล้ว เรายังมีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาที่เป็นชาวไทย แต่พูดภาษาอังกฤษได้เทียบเคียงเจ้าของภาษา การเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษตลอดทั้งชั่วโมงการสอน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่คุ้นชินกับชาวต่างชาติ เพราะอาจารย์ชาวไทย จะมีความเข้าอกเข้าใจผู้เรียนชาวไทยมากกว่า อาจารย์ของเรา เป็นอาจารย์ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือผ่านการเรียนระบบ international มา หรือสอนประจำอยู่ตาม international school ที่มีชื่อเสียงต่างๆ เป็นผู้ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษมานาน และมีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษ เพราะไม่ใช่เพียงแต่พูดภาษาอังกฤษได้เท่านั้น ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นครู อาจารย์ หรือติวเตอร์นั้น ย่อมตัองมีทักษะการถ่ายทอดที่ดีอีกด้วย เพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่า ท่านจะได้รับการสอนที่เป็นขั้นตอน และอย่างถูกวิธี เพื่อให้ท่านสามารถใช้และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษาด้วยระยะเวลาอันสั้น

ลักษณะการเรียนการสอนสนทนา และอื่นๆ

ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้น เพื่อปูพื้นไปสู่ระดับกลางและระดับสูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับกลางและระดับสูง เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงสายงานและความต้องการของผู้เรียน เช่น ภาคธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น
เตรียมสอบ TOEFL และ IELTS (TOEFL and IELTS Preparation) เพื่อใช้ในการเข้าทำงานในต่างประเทศ
ติวเข้ม เจ้าะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทเฟลและไอเอล
เตรียมสอบ TOEIC (TOEIC Preparation)
ติวเข้ม เจาะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทอิค เพื่อให้ได้ผลคะแนนตามเป้าหมาย
แกรมม่า (Grammar)
เสริมสร้างพื้นฐานไวยากรณ์เพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับการสอบ และความต้องการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง
การเขียน (Writing)
เสิรมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเชิงธุรกิจหรือเชิงวิชาการ เพื่อการสอบและการใช้งานจริงในภาคธุรกิจและการศึกษา
 
ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก วัยเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้น เพื่อปูพื้นไปสู่ระดับกลางและระดับสูง ไม่เน้นอ้างอิงกับหลักสูตรที่โรงเรียน เน้นการใช้งานจริง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับกลางและระดับสูง เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในการใช้งานในสถานการณ์จริง ไม่เน้นอ้างอิงกับหลักสูตรที่โรงเรียน
เตรียมสอบ TOEFL, IELTS, GED, SAT, GAT, IGCSE, TU-GET, CU-TEP, CU-ATT และการสอนทุกประเภท
ติวเข้ม เจ้าะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบ เพื่อใช้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการสอบเทียบ สอบเข้า และการสอบทุกประเภท
เตรียมสอบ TOEIC (TOEIC Preparation)
ติวเข้ม เจาะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทอิค เพื่อให้ได้ผลคะแนนตามเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ยื่นจบ
แกรมม่า (Grammar)
เสริมสร้างพื้นฐานไวยากรณ์เพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับการสอบทุกระดับชั้น และความต้องการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง ดำเนินการสอนนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
การเขียน (Writing) 
เสิรมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบและการใช้งานจริง ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ดำเนินการสอนแบบนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
การอ่าน (Reading)
เสริมสร้างคลังศัพท์ การอ่านเอาความและการอ่านตีความ เพื่อการสอบและการใช้งานจริง ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ดำเนินการสอนแบบนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

เพิ่มเพื่อน                                                    

หรือโทร 083-999-5790

จัดส่งและคัดสรรติวเตอร์โดย ครูนุก ชัชชญา คอร์เรีย

ปริญญาโท พัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายและการจัดการความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ทั้งสำหรับวัยเรียนและวัยทำงาน เน้นสอนสด ตัวต่อตัว ที่บ้าน/นอกสถานที่ ด้วยติวเตอร์เจ้าของภาษา และติวเตอร์ไทยเอกภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ 

Visitors: 98,824