รับสอนภาษาอังกฤษ ชลบุรี

 
รับสอน
 
 • สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
 • สนทนาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
 • ติวสอบ GAT ไทยเชื่อมโยง-ภาษาอังกฤษ
 • ติวสอบ O-NET ไทย-อังกฤษ
 • ติวสอบ SAT IGCSE GED พาร์ทภาษาอังกฤษ
 • ติวสอบ TOEIC TEFL IELTS
 • ติวสอบ CU-TEP TU-GET MU-ELT 
 • ติวสอบเข้าวิชาภาษาไทยและอังกฤษระดับอนุบาล ป.1 ม.1 ม.4 
 • ติวสอบเข้าเตรียมทหาร
 • ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรสามัญระดับอนุบาล-มหาวิทยาลัย
 • ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรนานาชาติและสองภาษา
 • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 
 
นำทีมสอนโดย 
ครูนุกกี้ ปริญญาโท ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ครูพัด ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยบูรพา
 
ลักษณะการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้น เพื่อปูพื้นไปสู่ระดับกลางและระดับสูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับกลางและระดับสูง เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงสายงานและความต้องการของผู้เรียน เช่น วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น
เตรียมสอบ TOEFL และ IELTS (TOEFL and IELTS Preparation) เพื่อใช้ในการเข้าทำงานในต่างประเทศ
ติวเข้ม เจ้าะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทเฟลและไอเอล
เตรียมสอบ TOEIC (TOEIC Preparation)
ติวเข้ม เจาะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทอิค เพื่อให้ได้ผลคะแนนตามเป้าหมาย
แกรมม่า (Grammar)
เสริมสร้างพื้นฐานไวยากรณ์เพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับการสอบ และความต้องการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง
การเขียน (Writing)
เสิรมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเชิงธุรกิจหรือเชิงวิชาการ เพื่อการสอบและการใช้งานจริงในภาคธุรกิจและการศึกษา

 

ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก วัยเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้น เพื่อปูพื้นไปสู่ระดับกลางและระดับสูง ไม่เน้นอ้างอิงกับหลักสูตรที่โรงเรียน เน้นการใช้งานจริง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับกลางและระดับสูง เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในการใช้งานในสถานการณ์จริง ไม่เน้นอ้างอิงกับหลักสูตรที่โรงเรียน
เตรียมสอบ ONET, GAT, TOEFL, IELTS, GED, SAT, GAT, IGCSE, TU-GET, CU-TEP, CU-ATT, TOEIC เตรียมทหารและการสอนทุกประเภท
ติวเข้ม เจ้าะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบประเภทต่าง เพื่อใช้ในการสอบเทียบ สอบเข้า เรียนต่อในและต่างประเทศ และการสอบแข่งขันทุกประเภท
แกรมม่า (Grammar)
เสริมสร้างพื้นฐานไวยากรณ์เพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับการสอบทุกระดับชั้น และความต้องการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง ดำเนินการสอนนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
 
การเขียน (Writing) 
เสิรมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบและการใช้งานจริง ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ดำเนินการสอนแบบนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
การอ่าน (Reading)
เสริมสร้างคลังศัพท์ การอ่านเอาความและการอ่านตีความ เพื่อการสอบและการใช้งานจริง ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ดำเนินการสอนแบบนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
 

THAI FOR FOREIGERS
รับสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติที่สื่อสารภาษาอังกฤษ ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้ ทั้งแบบสนทนา และอ่าน-เขียน

สำหรับการเรียนในสถานที่

 • นักเรียนที่เรียนเดี่ยวสามารถกำหนดวันและเวลาเรียนที่สะดวกเองได้ 
 • นักเรียนที่เรียนเป็นคู่หรือกลุ่มสามารถเลือกเวลาเรียนตามตารางที่กำหนดได้
 • แยกกลุ่มนักเรียนตามระดับความรู้พื้นฐานและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
 
อัตราค่าเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 

 อัตราค่าเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา

ติวตามบริษัท โรงงาน โรงเรียน อัตราค่าเรียนเริ่มต้นชั่วโมงละ 1,000 บาท

สำหรับการเรียนนอกสถานที่

 • รับสอนเฉพาะตามบริษัท โรงงาน โรงเรียน หรือนักเรียนเป็นกลุ่ม
 • ค่าเรียนขึ้นอยู่กับจำนวนนักเรียน และระยะทาง เริ่มต้นชั่วโมงละ 1,000 บาท
 • ชำระค่าเรียนล่วงหน้าเป็นคอร์ส โดยสามารถระบุจำนวนชั่วโมงต่อคอร์สได้ด้วยตนเอง
 • สามารถระบุวันและเวลาที่นักเรียนต้องการได้เอง
 • ออกแบบการสอนตามวัตถุประสงค์ของนักเรียน
 

ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

 เพิ่มเพื่อน